Part-Time Technician - Conservation Service

  • Job Reference: 120542923-2
  • Date Posted: 18 November 2019
  • Recruiter: Anonymous
  • Location: Penrhyndeudraeth, Gwynedd
  • Salary: £9.74 to £9.93 Per Hour
  • Sector: Administration
  • Job Type: Permanent

Job Description

Part-Time Technician - Conservation Service
National Park Office, Penrhyndeudraeth
About Us
Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in England and Wales and the largest natural lake in Wales.
We are now looking for a Part-Time Technician to join us (19 hours per week) and support our Conservation, Woodlands and Agriculture Service.
The Benefits
- Salary of £9.74 - £9.93 per hour
- Work in one of the UK's most beautiful sites
- Take on an engaging part-time role you can fit around your existing responsibilities
- Friendly and supportive work environment
The Role
As a Part-Time Technician, you'll provide technical and administrative support to our Conservation, Woodlands and Agriculture Service.
In this role, you will:
- Provide a support role in the use of GIS (mapping system) within the service
- Respond to general enquiries
- Assist with our financial control systems
- Collect and process data
- Produce documents and reports regarding the service's work programmes
- Review constraints on applications for permitted development and individual projects
About You
To join us as a Part-Time Technician, you'll need:
- The ability to communicate in Welsh and English
- At least one year's experience of technical and administrative work involving computers
- GIS training and experience
- An understanding and appreciation of the unique issues affecting National Parks
- GCSEs (or equivalent), ideally A Levels
We'd like to hear from you if you've worked as an Administrator, Technical Administrator, Office Administrator, GIS Assistant, Conservation Assistant, or Admin Assistant.
This role is offered on a part-time basis, working 19 hours per week. We also have a part-time Administration Assistant position available. If you are interested in taking on both roles and working for us on a full-time basis, please indicate this in your application.
Webrecruit and Snowdonia National Park Authority are equal opportunities employers, value diversity and are strongly committed to providing equal employment opportunities for all employees and all applicants for employment.
So, if you're seeking your next step as a Part-Time Technician, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.
Welsh Translation:
Technegydd Rhan-amser - Gwasanaeth Cadwraeth
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth
Amdanom ni
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.
Rydym nawr yn chwilio am Dechnegydd Rhan-amser (19 awr yr wythnos) i ymuno â ni i gefnogi ein Gwasanaeth Cadwraeth, Coed ac Amaeth.
Y Buddion
- Cyflog o £ 9.74 - £ 9.93 yr awr
- Gweithio yn un o safleoedd harddaf y DU
- Cymryd rôl ran-amserl y gallwch ei ffitio o amgylch eich cyfrifoldebau presennol
- Amgylchedd gwaith cyfeillgar a chefnogol
Y Rôl
Fel Technegydd Rhan-amser, byddwch yn darparu cefnogaeth dechnegol a gweinyddol i'n Gwasanaeth Cadwraeth, Coed ac Amaeth.
Yn y rôl hon, byddwch yn:
- Darparu rôl gefnogol wrth ddefnyddio GIS (system fapio) yn y gwasanaeth
- Ymateb i ymholiadau cyffredinol
- Cynorthwyo gyda'n systemau rheoli arian
- Casglu a phrosesu data
- Cynhyrchu dogfennau ac adroddiadau sydd a wnelo rhaglenni gwaith y gwasanaeth
- Ymchwilio i unrhyw gyfyngiadau ar geisiadau am ddatblygiadau a ganiateir a phrosiectau unigol
Amdanoch chi
I ymuno â ni fel Technegydd Rhan-amser, bydd angen i chi fod gyda'r:
- Gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
- O leiaf blwyddyn o brofiad o waith technegol a gweinyddol sy'n cynnwys cyfrifiaduron
- Hyfforddiant a phrofiad o GIS
- Dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o'r materion unigryw sy'n effeithio ar Barciau Cenedlaethol
- TGAU (neu gyfwerth), yn ddelfrydol Lefel A
Hoffem glywed gennych os ydych wedi gweithio fel Gweinyddwr, Gweinyddwr Technegol, Gweinyddwr Swyddfa, Cynorthwy-ydd GIS, Cynorthw-yydd Cadwraeth, neu Gynorthwy-ydd Gweinyddol.
Cynigir y rôl hon yn rhan-amser, gan weithio 19 awr yr wythnos. Mae gennym hefyd swydd Cynorthwy-ydd Gweinyddol rhan-amser ar gael. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgymryd â'r ddwy rôl a gweithio i ni yn llawn amser, nodwch hyn yn eich cais.
Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac maent wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i'r holl weithwyr a'r holl ymgeiswyr am gyflogaeth.
Felly, os ydych am ymgeisio am y swydd fel Technegydd Rhan-Amser, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth