Part-Time Administration Assistant - Property Service

  • Job Reference: 120542914-2
  • Date Posted: 18 November 2019
  • Recruiter: Anonymous
  • Location: Penrhyndeudraeth, Gwynedd
  • Salary: On Application
  • Sector: Administration
  • Job Type: Permanent

Job Description

Part-Time Administration Assistant - Property Service
National Park Office, Penrhyndeudraeth
About Us
Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in England and Wales and the largest natural lake in Wales.
We are currently looking for a Part-Time Administration Assistant (18 hours per week) to join us and support the Property Service.
The Benefits
- Salary of £9.74 - £9.93 per hour
- Work in one of the UK's most beautiful sites
- Take on an engaging part-time role you can fit around your existing responsibilities
- Friendly and supportive work environment
The Role
As a Part-Time Administration Assistant, you'll support the smooth running of our Property Service.
Some of your duties will include:
- Reconciling and auditing our car park income
- Organising the servicing of equipment and mechanical appliances
- Handling property-related queries
- Carrying out research and analysis
About You
To join us as a Part-Time Administration Assistant, you'll need:
- The ability to communicate in Welsh and English
- Experience of undertaking technical and administrative work in a busy office
- To be computer literate with proficiency in MS Outlook and Office, including Word, Excel, Access and PowerPoint
- An understanding of, and interest in, Snowdonia National Park Authority
- An NVQ Level 3 qualification in Business Administration (or equivalent)
We'd like to hear from you if you've worked as a Property Administrator, Administrator, Technical Administrator, Admin Assistant, Office Administrator, or Property Services Administrator.
This role is offered on a part-time basis, working 18 hours per week. We also have a part-time Technician position available. If you are interested in taking on both roles and working for us on a full-time basis, please indicate this in your application.
Webrecruit and Snowdonia National Park Authority are equal opportunities employers, value diversity and are strongly committed to providing equal employment opportunities for all employees and all applicants for employment.
So, if you're seeking your next step as a Part-Time Administration Assistant, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.
Welsh translation:
Cynorthwy-ydd Gweinyddol Rhan-amser - Gwasanaeth Eiddo
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth
Amdanom ni
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.
Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Gweinyddol Rhan-amser (18 awr yr wythnos) i ymuno â ni i gefnogi'r Gwasanaeth Eiddo.
Y Buddion
- Cyflog o £ 9.74 - £ 9.93 yr awr
- Gweithio yn un o safleoedd harddaf y DU
- Cymryd rôl ran-amser y gallwch ei ffitio o amgylch eich cyfrifoldebau presennol
- Amgylchedd gwaith cyfeillgar a chefnogol
Y Rôl
Fel Cynorthwy-ydd Gweinyddol Rhan-amser, byddwch yn cefnogi rhediad rhwydd o'r Gwasanaeth Eiddo.
Bydd rhai o'ch dyletswyddau'n cynnwys:
- Cysoni ac archwilio incwm ein meysydd parcio
- Trefnu gwasanaethu offer ac offer mecanyddol
- Ymdrin ag ymholiadau yn ymwneud ag eiddo
- Gwneud ymchwil a dadansoddi
Amdanoch chi
I ymuno â ni fel Cynorthwy-ydd Gweinyddol Rhan-amser, bydd angen i chi fod gyda'r:
- Gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
- Profiad o wneud gwaith technegol a gweinyddol mewn swyddfa brysur
- I fod yn hyddysg mewn cyfrifiaduron gyda hyfedredd yn MS Outlook a Office, gan gynnwys Word, Excel, Access a PowerPoint
- Dealltwriaeth o, a diddordeb yn, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
- Cymhwyster NVQ Lefel 3 mewn Gweinyddiaeth Busnes (neu gyfwerth)
Hoffem glywed gennych os ydych chi wedi gweithio fel Gweinyddwr Eiddo, Gweinyddwr, Gweinyddwr Technegol, Cynorthwy-ydd Gweinyddol, Gweinyddwr Swyddfa, neu Weinyddwr Gwasanaethau Eiddo.
Cynigir y rôl hon yn rhan-amser, gan weithio 18 awr yr wythnos. Mae gennym hefyd swydd Technegydd rhan-amser ar gael. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgymryd â'r ddwy rôl a gweithio i ni yn llawn amser, nodwch hyn yn eich cais.
Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac maent wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i'r holl weithwyr a'r holl ymgeiswyr am gyflogaeth.
Felly, os ydych am ymgeisio am y swydd fel Cynorthwy-ydd Gweinyddol Rhan-amser, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth