Graduate Trainee Programme

  • Job Reference: Wales Audit Office
  • Date Posted: 18 October 2019
  • Recruiter: Wales Audit Office
  • Location: Cardiff
  • Salary: On Application
  • Sector: Accounting, Government & Defence
  • Job Type: Contract

Job Description

Do you have an interest in how money is spent? Do you want to help support the improvement of public services and have a career that really counts? Do you want to work in an organisation that values how people behave and treat each other?

If so, the Wales Audit Office may be the perfect place for you, offering you the unique opportunity to make a real difference to the people of Wales.

We are looking for the future leaders within the public sector in Wales; and are genuinely interested in who you are, your strengths and your potential.

If you choose to join us; you will be fully supported during a four-year training programme to achieve an internationally recognised and highly acclaimed ICAEW accountancy qualification. Working within teams across the Wales Audit Office, you will have opportunities to gain knowledge and experience in various aspects of our financial and performance audit work.

In addition, our Graduate Programme offers the unique development opportunity to undertake secondments; this could be internally or across the wider Public Sector and to other publicly funded organisations.

Our clients cover the whole of Wales and you will be expected to travel to various client offices within a defined geographical area, therefore a driver’s licence or the willingness to learn is essential.

Oes gennych ddiddordeb yn y ffordd mae arian yn cael ei wario? Ydych chi am helpu cefnogi gwella gwasanaethau cyhoeddus a chael gyrfa sy’n cyfrif? Ydych chi am weithio mewn sefydliad sy’n gwerthfawrogi sut mae pobl yn ymddwyn a thrin ei gilydd?

Os felly, efallai mai Swyddfa Archwilio Cymru yw'r union le i chi, sy’n cynnig cyfle unigryw i wneud gwahaniaeth go iawn i bobl Cymru. Rydym yn chwilio am arweinwyr y dyfodol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru; ac mae gennym ddiddordeb gwirioneddol ym mhwy ydych chi, eich cryfderau a'ch potensial.

Os byddwch yn dewis ymuno â ni fyddwch yn cael eich cefnogi'n llawn yn ystod rhaglen pedair blynedd i gyflawni cymhwyster cyfrifyddiaeth ICAEW sy'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol ac sydd wedi cael canmoliaeth fawr. A chithau'n gweithio mewn timau ar draws Swyddfa Archwilio Cymru, byddwch yn cael cyfle i feithrin gwybodaeth a phrofiad mewn agweddau amrywiol ar ein gwaith archwilio ariannol a pherfformiad.

Yn ogystal, mae ein Rhaglen Graddedigion yn gyfle datblygu unigryw i ymgymryd â secondiadau; gallai hyn fod yn fewnol neu ar draws y Sector Cyhoeddus ehangach ac i sefydliadau eraill a ariennir yn gyhoeddus.

Mae ein cleientiaid wedi’u lleoli ledled Cymru a bydd disgwyl i chi deithio i swyddfeydd cleientiaid amrywiol o fewn ardal ddaearyddol benodol, felly mae trwydded yrru neu barodrwydd i ddysgu yn hanfodol.